1397/11/23
نمايشگاه دستاوردهاي انقلاب به روايت تصوير
1397/11/23
آيين بهره برداري از پست 230 كيلوولت لجور به روايت تصوير
1397/11/21
ضرورت رعايت الگوي صحيح مصرف برق/ارزان بودن برق توليدي باعث كم دقتي درمصرف شده است
1397/11/17
گزارش تصويري آيين بهره برداري از ايستگاه 63/20كيلوولت ا اسدآباد2 وخطوط برق رساني به شهرك صنعتي امام رضا (ع) ملاير وپست همدان6 .
1397/11/17
پست 63/20كيلو ولت اسدآباد2 وخطوط برق رساني به شهرك صنعتي امام رضا (ع) ملاير وپست همدان 6 به بهره برداري رسيد
1397/11/15
با حضور معاون اول رياست جمهوري و وزير نيرو انجام مي شود بهره برداري از پروژه 63/20كيلوولت اسد آباد 2 در استان همدان
aaa
آدرس